Page 80
P. 80
' ^יו׳£^ ׳י ן *״*׳*׳י־ ״־$־־*^ T*'«■>»•־ w f

-
י
K|• v.-;י;.־: j.i1׳!’L. ־-• ..״״, »*• ! ; ־'-v*;■־ד'. V f•'.■־ ׳ $ ־! “ ' •.־.


־v J 1 '] 3 -"י S 1
-7-
ל ד מ ג _ו ה מ _ -_ ק י ן ש ס י א ו ת ד ד וצ מ חונ ש 0 י רשע
ר_ח
ס מ ק י ו חונ ס מ ש ר י ע ל ר ג ל םע תרצע תועובש המכ י 5 . ו ל ה מ י ק י ה ה פ י , מ א ג
לש
20 י ופ ל n ו בש ת י הל ו לע ר ש א ס ק י ש מ ה .לדגמו המוח יקשמו ןיק ש ם י וא ח ו ו צ ו מ

ל . ל ה - ת ב י ד ה ש ו - י ר א ש ,רימע ,הנפד ,ןד סה ונרוזאב הגש

,ןהכה לאומש לש וזווצנב תירוזאה הלהקמה יממ סיריש המכב החחפב !״רצעה
ח ד ו ה ו ח א ה ז המרל העיגהש ,תאז הלהקמ לש ם ש ג י ח ה חא ןייצל רשפ ב ר ק וססב

.לאומש לש הרוסמהו תצמואמה הדובעל
, הצעומה שאר-בשו י , ידעלג-רפכמ ילוכשא בקעי .חה היה םימאונה ןושאר
-יצרה םהרבא . ח ה םתוא ךריב ףוסכלו ,םיגגוחה םיקשמה חוכ יאב ומאנ ו ר י ח ׳-י ,


.םינו ש u ה ר ם ה ד י y צ :ו ה ל 0 ק י ש מ ה תא הויל רשא ,יאלקחה זכרמהמ ד ל ?נ
י'.ה
ובל
הארה רשא ,דילן-לא-םאיחב ח ו בש י 11 ה ה תלחתה לע טרס גיצה רימע קשמ
,"תחדקה"
םתוחתפתהל יניצרה עירפמה סרוגה ח ב ו ר ל ,םינושארה םהיישק תא
ה 0 ל כ ה ו !!רסנ .תיחכונה הדוקנל ןושארה םמוקמ חא קיתעהל מ ח א ו ץליא רשא
.חווד ק ה דגנ. המחלמב תובר הכ לעפ רשא ,רמ רוספורפ לש ותומד

* .תרצעה הלעננ הנפדו ןדמ תוקהל לש ם י ־ז ק ו ד ב
ר^ס ע - ת ו י ל ו ח- ם ולב- 5 ר כ_ - ך ת ש ו מה_ם ירוכ ב ה גח
ר מ ר ג מ . ירוה ב ה 1 זו ת א ״!חושמב ג ח ג * ■ ל ם ג טלחוה תואמצעה ג וי ב ם י ו ן ה נ ח ר י א


חא ךרעל ולכי אל םקשמב לבא ללגב יכ , ףחחשהל רימע קשמ סג שקב תונכהה
ח פ ו ת ח ש ה ל ם ורגח םיקשמ השולש לש ת פ ו ח ש ו יכ היה עודיו ח ו יה .תיכב בחה
)םיפוצ
ףלאכ ח מ א ב ויה( !יחל םיליגר ונאש םידממב רשאמ הלודג ר ה ו י ל ה ק
ונעדי יכ ,ל מ ע ו הב ש ח מ ה ר ה ר ה י ןוג א ר ב ונעקשה .הלועמ ן ו ד ג א ג ךדי ל •י ה ״ ■


,הז ח ף ש ו מ ח ג ל ש החלצהה ה ב ר ה מ י ד כ ה 1 ־ י ל ת כ ו ( א ד ג ו ן ל ב
ח א החיכוה ר ו ן ט א ח י פ י סאה ןינב תרוצ סגו חלצומ יד היה ומצע לש פ ק ו מ מה
ח ה י קחודה יכ ,החוור דחיב תושעל םיכירצ ו ה י י ג ל ו ע ג ה - צ י ח !י א ק ר ,המצ י-
n אבה ונייהד ,םת ר סמל וקיפסה אל תותשקה דיל חומו קמה ~ המג ורל ,לודג
ר כ ס . ד וו ד י ג כ ׳ ו ד
,שארמ עבקנש ןמזב קוידב עיגהל םיכירצ ויה ח י קשמה חשו לש ןונכתה יפל

.ןמזה
ותואב םינווכה ינשמ תוינוכמה תורייש יחשב חמשל תדרל הנווכב
­ .רימע ק ש מ ד מ t ל ש רודא ללגב ל ע פ ו ה ל א אצי א ל הז ר ר ד ו נ . י ובאד ל
וו
י,כ
ר א ס ר כ ד ,חירש ל ל י ר ג עיגהלו ח ו כ ו נ י מ ה מ תדרל ל ו ח י ח ה רבכ ת ו ל י ח ו ר י ה ח ש
ל ר ש ח , * * • ב 0 עלצ הז בקע ןוגראהש חורמל .םיינוגראה ם י רודסב ג ע פ
ןייצ
פא

עיגהל רשפא ם י פח ו שמ תוחוככ יכ חכוה םגו ,האנ הגיגח וז החיה יכ פ ו ק ם ב
תויונמדזהב ח ו ס י ו נ ה נ רדגמ אצנ יכ הוקנ .וניגה לש ההובג רחוי המרל
הלא
.הרגש לש י ן ע נ ד י וו ע ב ה ו היהיו
חונב לש דוקירה סרפב .רתויב חואג ויה תועפוההש רמול רשפא הגיגחה םצע לע

ווה
םולב-רפכב דוסיה תוהכ ידלי לש מ ד י ק ו ר ה .חבשל היה ־יואר ךשמהה תוהכ

ילצא ליגרה רדגמ ואצי םה יכ ,ונליבשב ע י תפסו ן ינעמ שודיח

לל גב. תצ ק מב לק ל ק ח ד םשורה הפ ךא ,הפי ה ח ה י םיריכבה ח א ר ה חרוצ םצע ה ג
ל . יעל ןיוצ רבכש יפכ ,סיר יי ׳״ ה ד ל י ח ק ו ה י

­ פל לכ ו נ אבהל ינ ת ו ק ־ ו ל ו הז םירוכב גחמ ןוצר ע י בש תויהל דב נ ו כ ל ה ךס
.הלא ןוגכ םיגחב ח ף ש ו מ ב לוע
ר ו ן טא ח י י פמא ב ח ו גצ
הה
חינכחח יפל ,תומדוק םינשב רשאמ לודג רפסמב תועפוה פ י מ א ויהי הנשה
ב.

.ךרעב
חמאחח הכ דע רשא רבד ,עובשב הגצה א"ז ,חוגצה 16 תויהל חוכ י רצ
. 15/7 -ב ןכו תפסונ הגצה היהח 7 /' 7 -בו ,תוגצה 3 רבב ויה
ח . א ו ם כ ה לעפמ חא הנז;ה ומילשה ,םירפתשמו םיכלוה יפמאב םירושקה םירודסה
­ סוקאה תוריקה תינב חורמל .םירופשב םיכישממו י״ל 50.000 .- הלע רשא רבד
םכרד עומשל הכזנש הוקנ .םילוקמר ןיקתהל תינכת שיו ,דאמ היוקל הקיט


עירפמ םרוג הווחמ ונלש חספסאה ןוכמ יכ תוגצהה ךשמב ונל ררבתה .בורקב
בידא בתככ ונל החלש תירוזאה הצעומה םגו הזב ונשגרה רבכ ונמצעב .יניצר

י ן ע נ ב מ ח ר ע ז תא ועיצה םגו םיעצמאב זוחאל ונתוא םישקבמ וב ,דאמ
.חז
,הנורחאה
תוריכזמה חבישיב .ךשמהל לכוי אל הז בצמ יכ רורב םיגפ לב לע

אוצמל ךרטצנ רוזעי אל הז רבד םא ךא ,ןוכמה ינפל הציחמ םיקהל ס ל ח ה ו
.רחא ןורחמ
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85