Page 83
P. 83


I
1 - 0
-

"ברעמה ןמ ב ת כ מ 11
׳ t »
!ידדל ,ךל םולש

יתחסבהו ,הרבע ,םישדח ■השש לש הפוקתל הננכותש ,יתומלתשה לש ןמזה תיצחמ
* :רופסה חא ךל רפסא ?םואתפ הרק המ .דאמ ילע תצבור בותכל
* .׳
וטנמרקסו ן י ק א ו י - ן ס. םילחנ ינש לש שגפמה והז ,התלדה רוזאב רקבל יתאצי
­ לל ידכ לובכה רוזאב יתרקב ןאכ .וקםיצנרפ-ןס ץרפמל םיכפתשמ םהש ינפל
וילע בותכו לודג םלש ינפל םואתפו .הלאה םיחסשה חא םיקשמש ךיא דומ
םנמא הל.םיארוק םיאקירמא .םיבשוח 17000 תלעב הרייע לש סש והז ’ ."ידדל"
יחובייחחה תא יל ריכזה הזה טלשהש הדבועה חא הנשמ אל הז ךא ,,•יידו ל
.בותכל יתטלחהו
״-לתשה לע תצק רפסא תוביסה חא ןיבהל ידכ .ולאשת ?הכ דע יתבתכ אל המלו
.םייעובש ךשמב יתייה םש .ראורבפ ףוסב ןוסגנישול יתעגה :םינידעה חולש
­ שר םכסל" ידכ תקפסמ הדימב יתמלקאתה םרס ךא ,בותכל ןמז יל היה םנמא
*■וינבש הקרקובלאב עקרקה רומשל הקלחמה םע םייעובש יתיליב ךכ-רחא ."םימ
.הינרופילקב אצמנ ינא תעכו הנוזירא םורדב יתרייס ןכ ירחא .וקיסכמ
הברעו רבדמ וקלח .עורפה בראמה לע םיטרסה ךוחמ בטיה רכומ רוזאה ונל
םג ץראב ונל שי הז לכש ,דיגהל רשפא .דאמ םיירופו םיקשומ םיקמע וקלחו
.םייקנע םידממ :ירקעה םשורה והז .םייקנע םידממב לכה ןאכ קר ,ןכ
ףיע ינא ברעבו םימשר \יאלמו םינווגמ םימיה .דאמ השודג םידומלה חינכח
ןויכמו ,יתדמלש םירבדה תא םכסל קיפסמ ינא ישוקב .םיבתכמ בותכל ידכ ידמ
:םידחא קר םכל רפסא םיטבז יצה לכ חא םכל בותכל ןמז יל ןיא תמאבש
­ רועמ םיגשומה .ץראב ונלצא שחרתמל הנכ חונינעתה יתשגפ םיבר םישנא לצא
­ יתה חרזמב תורצ שי ןביבסש ,תונידמה תחא רותב תרכומ לארשי .בורל םילפ
"תוחתופמ ידמ תוחפה" תונידמה ןיב הזכ קחרממ ןיחבהל םהל השקו .ןוכ
.הזכ קחרממ ןיחבהל השק תמאבו .םינועובש ךותמ בורל תובואש תועידיה .הלאה
תויללכ ,חונוש תונידמ 50 השעמל ןהש ,חירבה חוצרא לע וניגשומ סג ירה
1 , -.הדימ התואב
- - םמעשמ זזו ח נל סנכהל םוקמבו .ץראב םייחה ןמ ירמגל םינוש ןאכ םייחה
יתש לש חוחנב יתומשרתה תא אטבל יתטלחה ,- ילכלכ - יתרבח - ירוטסיה׳
אלש גשומ ו הז ., friendly :הנושארה .יאקירמאה ןולימב תולבוקמ דאמ םילימ
-שמ •חא .םיאמבמ. .אל םהינש . ".יחו דיד י ״- ’ ׳דמח נ ״ : וד י גת .ירבע םו גרח ול יתאצמ
...;־ si ; ' 1 ... .הלימה תועמ.
. : ‘ י ' .י !י . ?הזה גשומל תעלוק חירבע הלימ ונל הרחש הרקמ הז .סאה
חרשמ וניאש ,םדאו .הירגיס לש םעטה תא םינרצי וליפא םינכמ תאזה הלימב
םשורה הזו .ותסנרפ תא דיספהל לולע רחויב תיתודידי הרוצב ויתוחוקל תא
. ץ . ., . : -.תלוזל סחיב םידמחנ חויהל םילדתשמ םישנאה :יללכה
אלש ,,בשוח. ינאו. .ףיסומו םיענ הז .הזמ רתוי תצק ץראב ונל היהו י אולה
■ ’ י ^ ,'״ ' 1 ’ ' . ד , -. friendly ת ו י הל השק ךכ לכ
:םוגרת .יתאצמ אל הל,.ףאו יאקירמאה םדאה תחלצהל דוסה הבש ,הלימ ד ו ע 1
, "ם ייחב, .ד'ד ת סמיי ,"תוירבה, לע לבוקמ" ,"רשכומ" ומיכ 'ו.השמ הז . smart .
תפקשה תאטבמ איהו .דאמ..הב ו שח הנוכת תאז ."ףסכ חיורמ" ,"ץורח" ,"םכח"
ת ג ישע.נ ונתלכלכו הדימב ? s m a r t תויהל דומלל ונל שי םאה -.המלש םלוע
םדאל - ץראב תאזה הנוכתל היהת הדימב הב ,לחוי תירזכא -,רתוי תילמרונ
.רתוי הלודג תובישח - הצובקל טגו דדובה
.תחלצומ היהת אל הינשה ילב חחא .דחי וכלי הלאה תונוכתה יתשש ,בושח ךא
לולע ד׳בל" friendly "ו '."חחשומייל ךפוה ״ friendly ״ ילב ״ smart " יכ
'י■ .םייחב םלש ןולשכ תויהל
םג, חילצנש,'יל. .הארנ .תויאקירמא םילימ יחש לע ירוהרה חא ’ ,.םי יסמ ינא 'הזבו
.ץ. ף , ר<י . J ' .ו נ י .יחב - דחי ןהיתש - ושרחשישכ עלוק ירבע םוגרת ןהל אוצמל ’

י ׳״' ־ 'ייי "׳ ■יל < י ’ ' "?אבה בתכמה תא לבקנ יתמ" : ו לאשתי ־?האלה המו־י
4 : 4 ,״יחעייסנ ילש םיברה םיטרפה לכ חא רפסל וא בותכל יחוא עיניש; ,אבה טלשהי
.")תוילוח( הימחנ-הדש" טלשה ־קר היהי
ה ז כ ' דוד׳א ׳טלש ־ק 1 םייקש׳ ,עדוי ינא יכ :הז חא חיטבהל לוכי ינא טקש בלב
־ י • .חיבב דמוע אוהו םלועב
דצ :; אל■. ’ !■ו י.-.ו ר ■ ־ ־ . r -• י : ־ ■ ׳■־;'• ׳. ־ י .׳ . י ־■׳•■<; , ו : 1 ל ־ , ה , ? ו,•;.; ■ ׳ • יו י י<
• ... וי־ידזג ובואו . _ . ....... .■׳,״״.••״•. י-:»כ
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88