Page 86
P. 86
l a3-J U / ב ב

I 5°1^ ״
w J 1J l v ) •# . ך ׳ ר ב


3 ע ״ / ר ה ' ד י ׳ ^ 0 ר •ץוביקז, רגייטש ירבא לש ותכפהמ
־עמ םויה• : סיזנד תכיפש ילב הרבע תוילוח
תולגע לע ירפה תא ותאצמאל תודוה סיסימ
.ירפל קמ אללו - תונוט 3 דע ,תולודג

ולקיו ז נ י & " * ’ י ״ יש « יש * fa

׳זל דבכ ,אלימ — ראש׳דן

םיעטמ קר בה 1 ^ ז;!^ 1 ?י^ש אנוש תוי

וז ,םיעסמה .)הווקמ י ינא ,ותשא דבלמ(

היה הז .ןושאר טבמב הבהא התיה אל
וחלש הנש 15 יינפל .רמוא אוה ךכ ,סנוא

­ דב ןיבה אלש ףא םיעטמב דובעל ותוא
םייתניב .ץוביקב הז הככ לבא .המואמ רב

ץראב םיתמומה דחא אוה םויכו ,והשמ דמל
׳ןי• ' .הז םוחתב
­ מה "יובוע תווצו אוה ולביק םרפה תא
השדח הטיש תאצמה לע תוילוח לש םיעט

,ונלש האצמה אל וז ,םצעב .ירפ ףוסיאל

*יז־וינב םיחא ינש לש אלא ,ירבא רמוא
.תיעוצקמה תונותעב הילע יתארק .דנאל
.רבכ םייתניב םה לבא ,םמע יתרשקתה

­ נטפ םירזוע אל הז חטשב ךא .טנטפ ומשר
­ ממה ירבדלו — ןויערה רקיעה .הברה םיט
' £נושמ ,םיאקירמאל ןויערה אב אל ,ם איצ

דנאליז־וינ תטיש יפל .ידמ טושפ אוהש

.זופת רקיעב ,ירפה תא םיפסוא תוילוחב —
?תלוכתש תולודג הרירג־תולגע ךותב ,םיח
רקיע ןאכו .ירפ ןוט השולש דע ג״ק 300
ירפה תא םיריבעמ ויה הכ דע :הכפהמה

דה ל ידכ .קוזיי אלש ידכ 'תונטק תויומכב
ךותב ירבא חינה ,ותטיש תוליעי תא חיכ
םה .םיציב ירסירת המכ םג ירפה תמירע
­ דס םע ,םולשב טעמכ הזיראה םוקמל ועיגה
אל הציב ףא ,לוקמ לכמ « םיטעומ םיק
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91