Page 88
P. 88


1 Tj\ju n 2 L

־ו
• 3ן^ ךו 0 ר 3 ןתח רוצ י zlk
ודויו תידוגקמח
יש


טירדהח ףימ^ב שג ןויטנ;
ץילרג רנבא ת*: 3
V ' • , •׳■ תורפסה לש חבלעג םילזלזמ וגגרקג מי 1 אל יג ׳דוס הז ןיא

יעמ
׳י י 53 ל' , ימא תוילוח תצובקמ רנ י יט ש טחרבא .לועייה יגגל * T3ra
.יגוה#
ל??ייל ול ורשזגיא םייעוצקמ ׳יירמאייג ןויעו !ד<זירק ירהש .הז ןיע׳ג לוזלז
שיד#
יליאיי» םרמ .ר» ול-ואיכמ ףאו קשממ י״» 83 ירפה ףיטק תמיש תא
.ל׳יז ולפ 1 . ק יא
ן ו י ער ט ע וייי!׳ ה נ ו שא ר ה תורכ;!: 1 י ת »
־ «אג מז ו רג א ה ש ע תרו י מתב י ר • 1 ףו סי א
יא, ! ‘ , םלו א . ב ״ ה ד אמ י ע ו צקמ ן דהע תד עצ
ן י נ עהו ת ו י נ מ מ תו ע ד ס« ו אבו ה ז י תע ו ת
. דו רב הי ה אל
ד ג מ «« תססו ג םו מ? ה ד ד ו ע ת ה ה ל א # * .
v • י י אמ םח ר פ תנ ו כ - :־־ ■׳יכד״ ת « מ
ד ז ל ז י מ . ז נ לי ז רי נ ב הג ו הנ ה ה מ מ ה מ י ש
ס ע ם ה ר ב א ר שק ת ה ר מ א מ ה תא י ר ק ־ מ
ה ת ו ע צ מ א ב ו ה י ל ר טסו אב ת י ל א ר שי ה חו רי ג׳ ח
םה ל קפי ס ד שא , המי שה »י ־*ממ ל א עי ג ה
ו י רנ חו סה־יב<ז , ג ג א . חהסו ב הי י ז מרי ׳ גו י א
ל ש רו ו ע י ו ק י ח כ ו ק פ ת ס ה אל ע ט מ ג
םי רי מי ש הכ ו !י י נכהו תי ל ר ט ס ו אה המי שי ו
ה ד ו ב ע ה ־ אנ תל ה מ י א ת ה ל ת נ מ ל ע , םי נ י ש
! תכ שו ממ ם י צ מ א מ תו ב ק ע ב , ן כאו . ץראכ
ירוי ה ל ג יזו ׳ ‘ י נו י סג לכ 8 י 195 ד־ ב הנ כנ
. תרי י מתנ
םי חטשה לכב ןוכסח
העי הל בו ההו ף י טקה ן י י סנ ל 1 י מזז ל הי מה
; ?יי* ; m* oh ־״ ! רגיימ« 0 זור«« ה ט י שה ר ר ב ת ה ה נ ו שא ר ה הנ ו עה ם מ י «
ד ; ל 1 סי רו טקי י ט ת ד מ ע כ ז ו חא 50 ־נ ה כ ס ח
:.י־ 5 ו ; 8 »ז» ה«־כו.זו:ג 31 1 . ו»זיי*מו<» חינימרד
׳ י ו *תשב הל ב ו ה ה ן י י ר® תא הר י ב ג ה , הלי
. י דפה תז י ראכ ן י י רפה ת א ה ת ל ע ה , רכי נ
׳ בחה ת א ׳ י גי ו זייחאב ה נ י טקה — רקי -ע?ה
, י רטב ש תח«הו הז ל
i n ־•* ל ג ־ ו ג שי ח דיוי*
ק ר אי ל שמ . אלפ לכ ןאכ• ן י א , השעו : *
יי® ל 1 g w t ׳ ■ ה ו קממ , התו לי עי ו ה א צ מ ה ה ■לש החומז׳ .׳ ®
ךימ
־׳ 1 i r s r i h ?» י מ מ ? י »ל , ן כל םד ו ק ו שמ ת שה םה ב , ה ד שה תו ־-י ת
1 י צח ל ש ' יי־ייק ל ע ב ד ד מ ל כ י מ ל עז מה
וי*■ ' ״ «רי י דק, מ ה א ל ח ה , הךי י ו ו ו ל 0 »•
n3vd
דנ ; ? ( ו י לעל ו רי ערסנ ״ ו )יע , טי עפ&ה ף ג ער .
ו מי ז ע וי י )י וכג ־ ד מל ל ׳ ךי שמה n «! . ןגי
i חז ז י * 1 רדו * הי ח ה ד שה תו ב י תב שו מ י שכ
&י י 5 ז ד « » ו <י צ? גו 1 1 י ; י גמ 3 רו ז אל ךן<ריו | ל ע ו הי מעהלו ן ז כרל , י רפכ ן אל מל . ח שמ *
י . ץד א־ י רו ג ל א ו אי בהל . רו טקרט־ תרו ־ י ג הל ג ע
הי י לו ח ק׳ ללט ריי-־זא ו ^ כ ר י ה י ו תל ה נ ה ל י ־ י מב שו מ י שב . תחא־ תח א ן,ל״״י*יו ה כ י מ שמ
; ׳&י ד 3 מיאיז^ ף טו קה לז.ז ו נ מז ך סחנ . תאז תמ ו ע ל , ל«
יי!ח . ת״ ג י תח י ו די סל ג ו אדל ך־רי ן ו נ י אש
, «נ ו ד^ rs1>5f s .־ הי חי הת תו י ו ש ה שו ל ש »
­ מ ע ה ת שר ו ד הנ י א ל כ י הב ת מ ר ע נ ה הנ ו סח
. י ג הו הנ ו ט או ה י ג ר א מ «? ו מ 8 מ ע ו ו מ .
<א ר שי ן י עה ן מ רכ ו ע ח ו ז תה ו יילכ ה ס
— שג ו דל ןיונויי 0 ל ע אי , 6 לו כי • . לכי מה
י צראה * י מ ח ן מ רתו י תו נ ו ט ה שו ל שמ
— דכי ג ן ו כסחל ל כ י מה אי ב מ הל ב ו ה ג
. סרו קה םי ר*י ננ םי לכי מ ה נ ו מ ש ר ב ח ל ת ו ר שפ א שי
א ל א ף ה ח כ י אר אל ה ל א ה י ו שי ה ש ן בו מכ , ז נ תי ו עתל םלי בו הלו ד ח א ר ו ט ק ר ט ל ה ל א ?
ז ו דמו ז . תי נ שקעו הי. . !קע ט י ל מ 3 ת ד מ « « ת י ת ל ד תח י תפ י די ־ לע ה שע נ י רפה קו רס
ף א מ כ י ג י 1 *י תצ ק r ו # ״ 3 ת ״ י ; » ; ו עלחבש תי ב ב םי ד בו ע ךסו חה רב ד , לכי מב תו ד חו י «
. טי למנ ת ד ו ב ע ב אי ה ■ ה כ י ר צ מ ה ׳רז ה ל ו ע פ מ ה א צ ו תכ . הז י ראמ
דרי י , םי לו טלטו םי י די ע ג מ ל ש םו מי נ י מ
Wn i v םז ו דג * ■ ל 9 ה מ י שמ ■ ״
י י ע ו כסחנ ן כ . רכי נ ר ו ע שב " י רפב ת ח פ ה
׳ ג ו דל מ ז ת ע ו ה ?
ר?ו 0 ה ה ד ו ב ע ה ת ו ע שמ ז ו חא ג 5 וז הל ו ע*
■׳.זלי¥!#זל 3 י.ו ״
. ו תז י ראו י ד «ה ףי מק ת ד ו ב ע ג t m f
1 ? 5 * שי l a
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93