Page 97
P. 97

י י
|§^4-


ir 6 ' י : :
hr -10-

¥i-:
ןינבב השע נה לע
ifev
רשפא קוחר ךכ לכ אל ןמזבש הוקמ ינאו רמג תודובעב וליחתה _^ד ן וכישב

.םיריידל םיתבה תא ר ו סמי 7 היהי
חמשא . 31/8 דע תאזה' הדובעה תא רומגל ונל וחיסבה - תש ורח ה ת יב תמלש ה
.הרובדב
דוטעל חילצת הינביק הקידחמה סא דאמ

ןוכשב ומכ *הרקתה ,ןוטבמ ויהי תוריקה . הרפתמ ה תמק^ה לש ״א בלשב ונלחתה
י יי םילקא'י הש ךכ ,ןבל םתוא עבצנ ךא ,טסבסא תוחולמ היהי גגה , גנוטיאו ‘ ג
.ןיוצמ היהי הרפתמב
ןונכח םישרוד ונקשמב םיהובגה םוהתה ימ .ןונכתה בלשב דוע םסאה
דחוימ
הלועפל
סנכיי םסאה ,חימשגה ינפל דוסיה חא רומגל חילצנ סא .ססאה דוסיל
, ׳ י .ןוכנה דעומב אבה זיקב
­ ירצמ המורד ומקוי הלאה םינבמהש תונכוסה יסדנהמ סע םכוס - ר ע ה נ ’ ו תניפ
יןייו . .רוחשה ףירצה לש ומוקמב דומעי תותיכה ןינב .םירוגה יפ

b': v הפו קתב'עקשומה סוכסה עיגמ ,רעונה תניפו טלקמה סע דחי ,לכה ךסב
תאזה
.ייל 200.000 . -ל ונקשמב םישדח םינבמב
ד ח 11 ( ןושרג -,, בוט אלא ,םולכ אל םיתמה תודו א

אל םלועמש הלא 0 ג .שונא ינב לכ לצא תלבוקמ הניה וז הקיתע .תיניסל הרממ
­ יכב ונחוא תוכירדמ חויטטאיפה וניתושגר יכ ,רוקמב התוא■ודמל וא ועמש

הבה ,בוט והשמ רמול ונל ןיא םא -,ךכ הפיו .ונתרכה-תחב וליפא הז ןוו
הלאל הלאל הנטק ,אל ,אל שפנ-חמגע שפנ-חמגע םיתמה םיתמה לש לש אוש-תלוליה אוש-תלוליה תמרוג תמרוג םעפ םעפ אל אל ךא .קותשנ
הנטק
.םיראשנה
Wf■
,קשמ-זכרמ סעפ היהש ימ לע םיבוט םניאש םיבר םירבד רמול לוכי יתייה
& .v
*0: ם , ירבחל ךייש ינא .תאז השעא אל ,רתוי םייק וניא ידיד יבגלו תויה ךא

םימרוג ידי לע קרו ךא םירדסומ םניא םהייחש ,הלאכ םיבר שיש ינחוטבו
ועגפנ הלא תושגרה .תוינשגר תובגה ידיד יבגל םימייק סא יכ ,םיילנויצר
- רבח תביזע ןמזב בורל םיעגפנ םה -,הז רבח לש ותביזע ידי לע ידמל השק


רבחב אוה רבודמהשכ ןכש לכ ךא ,-"!םינפבמו ץוחבמ הדיגב םיפקומ ונחנא"
.קשמב םייזכרמ םידיקפחב אשנ חובר םינשש

ונל המל .רבחה לש הלא תושגרב .תונשנו ,תורזוחה .תויורגתהב םעט המ ,ןכבו
דגבש שיא לע - הקדצה סהל ןיא בגאש - םיחבשה חא החישו החיש ל^גב עומשל

םגש ןימאמ ינא - יקשמ עדי היהש ןוכנ ."ונתוא בזע יקשמה עדיה לכ" .ונב
וגמלשש טרפ ,ונחנא .ונא ונרשב לע גשוה עדיהו - ונכותב תצק ראשנ דוע תעכ

ומלשי םיבר םירבזג דועו ,״דלג-הבר״ה תא ונמלש םג ,ישממה דומילה רכש תא
רוצייל
•';-תיקשמ הקדצה לכ הל החיה אלש ,המוצע העקשה לע חותפו ח ו רטשה חא
"דלג-הברה" הז ןיאו ,םינשב הרוחא ונלש תיפסכה תכרעמה תא הז י זהשו ונלצא
?םייוליעל םיגושה תא ךופהל המל ךא -,.תוגשל רתומו ,דיחיה
םיחבשה חא ונלש תופיסאב רתוי עומשל אל יתא הנתיא יתטלחה םינפ לכ לע
.םעטה ירסוחמ הלאה
וליפאש
-סרפ תקולח ומכ ונלוכל תיגיגח הכ תונמדזהב ,רעטצמ יננה דאמו
רחאל
רבחכ ,יתושגרב עגפהל ךירצ יתייה ,ןכמ םירבחה תביסמו ןלפק
.הצובקה
חורה בצמב עוגפל אל יתפדעה םינפ לכ לע ינא .ותא ומעמו שיא שיא ךא
.עגר ותואב יל היוצרה הבוגתה לע יתרחיוו יגיגחה
,הינמאנו הירבח ידי לע קרו ךא תונבהל הלוכי הצובקש ,חוטב ינא דחא רבדב
■K1
לעמ אוה ושפנב הצובקה 0 ע ההדזמה רבח יל ףידעו ,היבזוע ידי לע אלו
¥
חינהל אוה לוכיש ילכ ,סנמורטסניא קר הב האורש ,רתויב גלפומה ןעדיה
/ .תאז ול הארמ ותונעדי רשאכ ,עגר לכב ותוא
־ץ^ 3 ננ 1 ז דוד
;י ם י ל ש ו ר י - ח ו ב ו ח ר מ ה ד ו ב ע ה ה נ ח מ ל
V ■ ' ^ ■ ׳
' - מ י ל ח -א מ ו נ k

r<’v ) י
־ ■ י ': י ׳ י
! ם י ע נ * י ו ל י ב ו ה י ר ו פ ה ד ו ב ע
*י ׳ י .
״
S3
;',V :
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102