Page 99
P. 99


• m

•י
pr—th *■ה־ד-ךן /החרס
י מ י נ פ מ״יז׳?ח לולא - 1959 ר ר


v '״**־ ק ש מ ב __ ה ר ע נ ה מ ׳
.ונגשה ווו ו if ,האנה לוביה ןייצל שיו תוינמחה ריצק תא ונרמג - החלפ
םנודל ,ג.ק 200 -ל ונעגהש רמול רשפא יפוס םוכיס םכוס אל ןיידע יכ םא
תא ונסקסד חעכ .םקלל חמשל הנומש-תירק ישנא ולע ריצקה ירחא .בוריקב
.ותוא םג שורחנ םיבורקה םימיבו חמשה
.ותוא שובכנ םיבורקה םימיבו ינדוסה בשעב ינשה ריצקה תא ונרצק
חמשב .םיבוט םילובי לע עיבצהל רשפא ןאכ םגו םוגרוסה ריצקב ונלחתה
ם ג , תעדה לע לבקתמ בצקב םדקתמ ריצקה .רב יריזח ידי לע םיקזנ ויה
רבד ,שיבכה לע םיניערגה חא שביל םיצלאנ ונייה ,תוינמחב ומכ ,ןאכ
. הנסכאל וליסל םיסנכנ םישבו ימה םיניערגה .הבר החרטל ןבומכ םרוגה
שיו לילגה לכב תצק המידקה הלשבהה .תעדה תא חינמ הכ דע הנתוכה בצמ
­ רמו הצרא העיגה רבכ תממקה תנוכמ .ריצקה חא םידקהל וכרטציש חינהל
-ר&כ םיקשמל תכייש תאז תפטק .התוא ותרשיש םישנאה םתוא התוא םיביכ
^ . א י ש נ ה - ר ^ כ חטשבו ונלצא ץוח תדובעב דובעת איהו ,ןדו רימש, ,רימע ,םולב
,םתי!ר דג היהי ןורחאה קסופהש עבקנ םינינועמה לכ לש חפחושמ הבישיב
C ת ל ג ו ס מ תפסקה - ;ןמקלדכ הרוצב דובעת חפטקהו ,תואלקחה דרשמ ךירדמ
, ייפל .םיבונס 3 - 2 -ב ריצקה תא עצבת איה ןכל ,םויל םנוד 30-25 תושעל
M : סימי 3 ,םולב-רפכל רובעת םימי 3 ירחא ,ןד קשמב 2 5.9 -ב ליחתת תינכתה
,ןדב שדז 1 מ ליחתת ךכ-רחא .תוילוחל ףוסבלו רימשל ,רימעל רחואמ רחוי

V , , ,ןטק ונלש חמשהו תויהש םכוס .אישנה-רפכ חטשב דובעתו .וכו םולב-רפכ
ןמזה אוהש , 8/10 ךרעב ונל ועבק הלחתה ךיראתכ .תחא םעפב וחוא ורמגי
8-6 םידיב ףומקל שי חפסקה תדובע רשפאל ידכ .הנתוכ ףיטקל ילמיטפואה
.הדשה ילושב רסמ
,םיתש
תודומצ ר ו אש י הלא 'תולגע וא הלגע תפמקה תושרל דימעמ קשמ לכ
- .הנועה' ףוס דע תפסקל
ירחא תועובש השולשכ היהיש ינשה ,ףיטקה .ןושארה ףיטקה לע רבדמ הז לכ
) ת ע ו ק'פ ( םיטקלהה רפסמ .םידי תדובעב ונלצא עצובי הארנה יפכ ןושארה
,החדובע תעשש הנוכמב שמחשהל יאדכ היהי אלש ךכ .ומק ,ןטק אוה םיחישה םיחישה יבג יבג לע
אוה
לע
■L ת . . ח ו - בוש ישילשה ףיטקה חיטבמ תאז תמועל !ליעפמ ילב < 6 י 35 .- הלוע

J ׳
צ
1
א ו
,
.חפטקה
תדובעו


תובוט
.חונו
.ונרכמ
הנמק תומכ רחאה שקה תויומכ תא קשמל סינכהל םירמוג ונא
.ןמזה אובב רוכמנ ןוט 60 -ה רתי תאו לבז חישעל תיבב ןוט 80 -כ ריאשנ
P ;, . י : : .
1 ; .י
, י t
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104