קבצים

https://sde-nechemia.s3.eu-west-1.amazonaws.com/2021-12/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D%20%D7%97%D7%95%D7%93%D7%A9%20%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%20%D7%91%D7%9C%D7%AA%D7%99%20%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%90%D7%9C%D7%99%20%D7%A9%D7%93%D7%94%20%D7%A0%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%94%20%D7%A7%D7%95%D7%9E%205%20%D7%90%20%D7%9E%D7%93%D7%A3%203%20%2C%20%D7%91%D7%9C%D7%AA%D7%99%20%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%90%D7%9C%D7%99%202021.pdf